مدیر سایت پاسخ دادضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است