علی حافظی به شما یک تیکت ارجاع داد #5822: “سیستم دوم”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است