علی حافظی به شما یک تیکت ارجاع داد #5474: “یکپارچه سازی در پز”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است