علی حافظی به شما یک تیکت ارجاع داد #5331: “جابه جایی سیستم”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است