رضا سنجه وینی به شما یک تیکت ارجاع داد #5875: “باز نکردن نرم افزار پوز”ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است